Международен проект "Един за всички, всички за един"


Проектът "Miteinander+ füreinander= Freunde"

(Един за всички, всички за един)

е финансиран с договор № 2018-1-DE03-KA229-047336_4,

Ключова дейност 2 - "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование",

проекти за "Партньорства за училищен обмен" - КА229,

секторна програма "Еразъм +",

финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started